De Boog
De Boog

Missie en visie

Montessorischool De Boog geeft de kinderen onderwijs op maat. De cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden van elk kind worden als uitgangspunt genomen om te bereiken dat het kind het optimale uit zichzelf haalt, met plezier naar school gaat en uiteindelijk uitgroeit tot een zelfstandige en vrije persoon met oog voor anderen en zichzelf.

“Help mij het zelf te doen”

De Boog is een montessorischool. De visie van Maria Montessori is verrijkt met moderne pedagogische, psychologische en onderwijskundige inzichten is het uitgangspunt.

Kinderen hebben een innerlijke drang zich te ontwikkelen. Wij helpen hen door vanuit werkelijke interesse en zicht op de ontwikkeling een inspirerende, stimulerende, gestructureerde omgeving en begeleiding te bieden.

We bereiken het meest door vrijheid te bieden binnen een duidelijke structuur. Begeleid door de leerkracht werken de kinderen individueel en in samenwerking zelfstandig aan hun opdrachten. Door observaties, gesprekken en toetsen worden de kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en sluiten we aan bij wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. We hebben daarbij hoge verwachtingen van de kinderen en houden veel rekening met de individuele verschillen.

Plezier, veiligheid, echtheid, integriteit en interesse zijn belangrijke waarden in ons onderwijs. De leerkrachten begeleiden, inspireren en stimuleren ieder kind bij zijn ontwikkeling op alle in de school voorkomende gebieden: de cognitieve ontwikkeling, de leer- en werkhouding, het maken en onderhouden van vriendschappen, het samenwerken, de motoriek, de creativiteit en de moraliteit. Dit bereiken we door een zorgvuldige opbouw en een doorgaande lijn vanaf de onderbouw tot de kinderen de school verlaten.

De kinderen worden geholpen binnen hun mogelijkheden eigenaar te zijn van hun leren, zelfstandig bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor planning en werkkeuze. We bieden hen zicht op hun eigen ontwikkelingspad.

We begeleiden met een positieve, toekomstgerichte blik. Op die manier helpen wij de kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, capabele en sociale mensen.