De Boog
De Boog

Klachtenregeling

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen. Ook Floreer Openbaar onderwijs en opvang beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen.

De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden van de school. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld.

Contactpersoon:

Alle scholen die onder Floreer vallen, beschikken over interne vertrouwenspersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouder(s) en zorgen voor een goede nazorg. Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben zij hiervoor een speciale training gehad. De interne vertrouwenspersoon van onze school is Margriet de Boom. U kunt een afspraak met haar maken op school. Het mailadres is margriet.deboom@floreer.nl

De volgorde van handelen bij het indienen van een klacht is verwoord in een klachtenregeling.

Externe Vertrouwenspersoon:

Indien de contactpersoon u doorverwijst naar de externe vertrouwenspersoon of u neemt uit eigen initiatief contact op, dan gaat de externe vertrouwenspersoon na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zo nodig bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten. De externe vertrouwenspersoon van Floreer is mevrouw Bernadette Hes. Zij heeft ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtbehandeling. U kunt haar per email bereiken: info@in-b-tweenadvies.nl.

Landelijke klachtencommissie:

Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Floreer is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie In Utrecht. (Postadres: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191,3508 AD Utrecht, telefoon: 030 - 280 95 90 Bezoekadres: Gebouw" Woudstede", Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht).

De afspraken en regels die gelden bij het inschakelen van deze commissie kunt u lezen op www.onderwijsgeschillen.nl.

Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen, rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag. Deze staan uitgebreider beschreven in de onderwijsgids die u van het ministerie van O.C. en W. ontvangen heeft.

Onderwijsinspectie:

Voor informatie over de inspectie kunt u terecht bij: Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Voor vragen over onderwijs:0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt van de vertrouwensinspectie 0900-1113111.