De Boog
De Boog

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Boog is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan de kinderen en de ouders, ook aan hen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Van beroepskrachten van school en bso kan op basis van deze verantwoordelijkheden worden verwacht dat zij attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Hiervoor hebben wij een meldcode vastgesteld zodat iedereen weet welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wij houden daarbij rekening met de wet bescherming persoonsgegevens, de wet op de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en het veiligheidsbeleid van obs De Boog.

Link meldcode