De Boog
De Boog

Raden en commissies

Op school en bij de bso zijn verschillende ouders zeer actief om De Boog voor de kinderen nog interessanter te maken. Zo zijn er ouders die meegaan op excursies, hulpouders bij sportdag en feesten enzovoort. Zonder de hulp van ouders zouden we veel activiteiten niet kunnen doen.

In de medezeggenschapsraad (mr) bespreken ouders samen met leerkrachten het beleid van de school. Dit kan het interne beleid zijn, maar ook beleid naar externe instanties als de gemeente of het bevoegd gezag. Dit gebeurt in goed overleg met de directie van de school. De vergaderingen van de mr zijn openbaar. In de mr zitten drie leden vanuit het team en drie leden vanuit de ouders. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen.

De ouderraad (or) coördineert de verschillende ouderactiviteiten voor school door middel van werkgroepen, zoals de werkgroep bibliotheekbeheer, festiviteiten, sport enzovoort. De ouderraad heeft een eigen statuut en is verantwoordelijk voor het beheren van het activiteitendeel van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad legt daar jaarlijks verantwoording voor af in de algemene jaarvergadering van de school.

De oudercommissie (oc) behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen die naar de bso gaan. Het is hun verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Minimaal vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats.

In de klankbordgroep delen ouders, directeur en eventueel andere betrokkenen op school meningen, kennis en inzichten over de school en het onderwijs. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het vormen van het beleid.

Klassenouders worden gevraagd door de leerkrachten om hen bij te staan vooral met praktische hulp bij activiteiten in de klas zoals bijvoorbeeld de organisatie van ouderhulp bij feesten, excursies en projecten etc.

De hoofdluiscommissie van de school volgt de richtlijnen van de GGD als het gaat om de bestrijding van hoofdluis. Dit betekent, dat een groep ouders alle kinderen na elke schoolvakantie controleert op hoofdluis. Als na controle blijkt, dat een kind hoofdluis heeft, worden zijn of haar ouders geïnformeerd. Na behandeling kunnen de kinderen gewoon naar school en zullen andere ouders worden geïnformeerd dat er hoofdluis in de school is geconstateerd.

De overblijfgroep coördineert samen met school de organisatie en de inhoud van het overblijven.