De Boog
De Boog

Ziek melden en verlof aanvragen

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek

Ouders kunnen in parro zelf de absentie van hun kind melden. Dat geldt voor een bezoek aan dokter of tandarts, geoorloofd verlof met toestemming van de directie, quarantaine i.v.m. Corona of ziekte. Bij ziekte moet de absentie iedere dag apart worden ingevoerd. De absentie dient voor schooltijd te zijn ingevoerd.

Als het melden van afwezigheid niet lukt melden ouders hun kind telefonisch af op tel. 0252 675655

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Elk kind mag naar school als het 4 jaar wordt, maar moet naar school als het 5 jaar is. 5 jarigen mogen in overleg met de leerkracht enkele uren per week verzuimen.

Buiten de schoolvakanties kan uw kind slechts in uitzonderlijke gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet. De directie van de school wordt daarbij gecontroleerd door het bevoegd gezag. Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden en voor het vervullen van bepaalde religieuze plichten kunt u bij de directie een dag vrij vragen. U dient dat tenminste twee dagen van tevoren kenbaar te maken.

De leerplichtwet gaat ervan uit dat u zich houdt aan de uitgebreide schoolvakanties. Vakantie op een ander moment staat de wet alleen in uitzonderlijke gevallen toe en er moet dan echt sprake zijn van “gewichtige dan wel buitengewone omstandigheden”. Dit verzoek dient zowel mondeling als schriftelijk ruim van tevoren te worden aangevraagd bij de directie van de school.

Als ouders vanwege hun beroep onmogelijk in één van de schoolvakanties verlof op kunnen nemen, kan één keer per jaar voor een maximaal aaneengesloten periode van 10 schooldagen vrij worden gegeven. De ouders dienen dan wel in een gesprek aannemelijk te maken dat zij in geen enkele reguliere vakantieperiode met vakantie kunnen gaan. Op basis van dit gesprek kan een formulier worden verstrekt waarop de aanvraag schriftelijk wordt ingediend. Dit kan voor werknemers met een ondertekende werkgeversverklaring. Van werkgevers dan wel zelfstandige ondernemers wordt verwacht dat zij inzicht kunnen bieden in de onmogelijkheid om binnen de reguliere vakanties met vakantie te gaan.

Aanvragen voor buitengewoon verlof gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie worden niet gehonoreerd.

Verzoeken voor een extra verlof zonder dat er sprake is van gewichtige dan wel buitengewone omstandigheden worden niet gehonoreerd.

Als u buiten de beschreven regels extra verlof wilt aanvragen, dan dient u dat direct bij de leerplichtambtenaar aan te vragen. U kunt contact opnemen met het team-leerplicht van de gemeente, telefoon 0900-1852, of via leerplicht@haarlemmermeer.nl.