De Boog
De Boog

Ondersteuning en veiligheid

Pestprotocol

We streven op school naar een prettig leefklimaat. Een klimaat waarbinnen ieder kind zich veilig en zeker voelt. Alleen in een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontplooien. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich zo goed ontwikkelen. We besteden daarom in de groep en in de school iedere dag aandacht aan sociale vaardigheden, groepsprocessen en pesten. Wij hanteren Taakspel in alle klassen en op bso De Boog. Dit is een tevens erkend antipestprogramma.

Het kan helaas ook voorkomen dat een kind door andere kinderen wordt gepest. In een dergelijk geval is er een ernstig probleem. De school moet zo handelen dat het pesten ophoudt en voorkomen wordt.

Wij hanteren een pestprotocol waarin vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen, beschreven staat. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de ernst en de specifieke aanpak van pestgedrag.

Pestprotocol

Extra ondersteuning

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod.

Wij werken samen met Passend Onderwijs Haarlemmermeer om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de Haarlemmermeer passend onderwijs krijgen.

Schoolondersteuningprofiel